Ynglŷn

NAWR yw’r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg, Canolbarth a Gorllewin Cymru sy’n cael ei rhedeg gan PCYDDS ac sy’n gweithio mewn partneriaeth ac ERW.  Mae’r rhwydwaith yn un o bileri canolog  ‘Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau’ – cynllun gweithredu celfyddydau ac addysg o bum mlynedd a grëwyd ac a gaiff ei weithredu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Prif ffocws gweithgaredd NAWR yw darparu digwyddiadau dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer athrawon ac ymarferwyr y celfyddydau, sy’n eu cynorthwyo wrth iddynt ddarparu profiadau creadigol a diddorol wedi’u seilio ar y celfyddydau ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion.

Mae NAWR wedi ei seilio ar ymrwymiad a rennir, sef, i ddarparu amgylchedd dysgu ffrwythlon lle gall plant ffynnu drwy fod yn rhan o brofiadau addysgol diddorol a chreadigol.

Mae NAWR yn ceisio meithrin hyder a chreadigrwydd mewn athrawon, dysgwyr ac ymarferwyr drwy gynnig prosiectau dysgu proffesiynol cynhwysol a chydweithredol sy’n seiliedig ar y celfyddydau ac a gaiff eu gyrru ymlaen gan y broses.

Mae NAWR yn ceisio mewnosod cyfleoedd dysgu creadigol a chynaliadwy mewn ysgolion ar draws yr ardal. Darperir cyfle gan NAWR i rannu’r arloesi a’r dysgu proffesiynol hynny sy’n rhan gynhenid o ysbrydoli enghreifftiau o addysg greadigol ar draws Cymru ac o gwmpas y byd.

Mae NAWR yn gweithio yn ddwyieithog ac yn cofleidio cyseinedd iaith a diwylliant er mwyn cynorthwyo datblygiad unigolion hyderus a gwybodus a  rhoi iddynt ryw ymdeimlad o berthyn go iawn.

Ceir pedwar Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol. Mae’r rhain yn gweithio o fewn yr un ffiniau daearyddol â’r Consortia Addysg Rhanbarthol presennol.

Mae’r Rhwydweithiau hyn yn gweithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid y sectorau addysg,  celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth sydd yn y pedwar rhanbarth hwn.

Bwriedir bod y Rhwydweithiau yn cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd i ymwneud â’r celfyddydau mewn ysgolion drwy greu cysylltiadau ag athrawon, addysgwyr a phartneriaid o’r sector addysg; ymarferwyr y celfyddydau, lleoliadau a sefydliadau celf, sefydliadau diwylliannol a threftadaeth, megis arddangosfeydd, llyfrgelloedd ac archifau; darparwyr celfyddydau yr awdurdod lleol, gan gynnwys gwasanaethau cerddoriaeth; partneriaid celfyddydau a diwylliannol addysg uwch, a’r sector diwydiannau creadigol.

Ffilm yn arddangos gwaith y pedwar Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg yng Nghymru. Sefydlwyd y rhwydweithiau i weithredu amcanion y rhaglen ‘Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau’, gan gynnwys darparu gwasanaeth ‘broceriaeth’ rhwng ysgolion ac artistiaid.