Tymor 2020 Theatr y Sherman wedi’i gyhoeddi

Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi blwyddyn lawn gyntaf Joe Murphy fel Cyfarwyddwr Artistig. Mae tymor 2020 yn cynnig blwyddyn o theatr gyfareddol wedi’i chreu wrth galon Caerdydd i gynulleidfaoedd y ddinas. Gyda’r rhaglen fentrus hon mae’r Sherman yn sefydlu ei hun ar flaen y gad o ran ysgrifennu newydd yng Nghymru.

Mae uchafbwyntiau’r rhaglen, y datblygiadau a’r mentrau a gyhoeddir yn cynnwys:

  • Wrth galon y tymor mae cynyrchiadau Theatr y Sherman, sy’n cynnwys saith drama gan sgriptwyr o Gymru, neu sy’n byw yng Nghymru, a dyma fydd dangosiad cyntaf erioed pedair ohonynt. Y sgriptwyr a fydd yn llywio tymor 2020 Theatr y Sherman yw: Brad Birch, Katherine Chandler, Tracy Harris, Daf James, Gary Owen a Lisa Parry
  • Bydd Joe Murphy’n cyfarwyddo fersiynau newydd o An Enemy of the People gan Brad Birch ac addasiad Gary Owen o A Christmas Carol
  • Bydd cynyrchiadau’n cynnwys cyd-gynyrchiadau gyda Theatr Genedlaethol Cymru, y National Theatre a Theatr Uncut.
  • Ystod o fentrau i alluogi Theatr y Sherman i adeiladu sector theatr deinamig a gwydn yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar sgriptwyr gyda chynllun i ddatblygu lleisiau nas clywir
  • Rhys Ifans i ddod yn Noddwr Theatr y Sherman
  • Theatr y Sherman yn Theatr Noddfa gyntaf Cymru

Meddai Cadeirydd Ymddiriedolwyr Theatr y Sherman, David Stacey “Mae Joe yn dechrau ei gyfnod fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman gyda thymor blwyddyn beiddgar sy’n ddatganiad gwirioneddol o’r hyn y gall cynulleidfaoedd, cymunedau ac artistiaid Caerdydd ei ddisgwyl gan y Sherman yn y blynyddoedd i ddod.”

Meddai Joe Murphy am ei dymor cyntaf “Rwy’n falch iawn o gyhoeddi fy nhymor cyntaf yn Theatr y Sherman. Mae’n gyffrous iawn cael lansio blwyddyn lawn o waith a dathlu dyfnder ansawdd artistig Cymru: yr artistiaid a gaiff eu hyrwyddo yma yw dechrau ein hymrwymiad i fod yn bwerdy i ddoniau o Gymru. Mae Tymor 2020 yn rhoi’r gynulleidfa wrth ei galon, gan gynnig straeon emosiynol ac effeithiol sydd wedi’u gwreiddio yng Nghymru, ond sy’n berthnasol i’r byd. Mae’r theatr hon yn eiddo i bobl anhygoel ein dinas wych: rhywle i gwrdd, i rannu profiadau byw, ac i ddathlu ein diwylliant. I fi, dyma galon Caerdydd”.

Adrodd straeson lleol gyda pherthnasedd byd-eang 

Yn rhan o dymor 2020 bydd An Enemy of the People (30 Ebrill – 15 Mai) gan Brad Birch, sef y ddrama gyntaf y bydd Joe Murphy yn ei chyfarwyddo fel Cyfarwyddwr Artistig. Mae’r ail-gread amserol hwn o addasiad 2016 Brad o ddrama wreiddiol Ibsen yn ei gosod yng nghymoedd y de, ac mae’n stori afaelgar ar gyfer y cyfnod ôl-wirionedd. Meddai Brad Birch “Mae’n anrhydedd llwyr cael dychwelyd i’r Sherman, a hynny gyda drama sydd mor agos at fy nghalon. Rwy’n edrych ymlaen i weithio gyda Joe, rydw i wedi ei ddilyn a’i edmygu fel cyfarwyddwr ers blynyddoedd. Rwy’n credu bod hwn yn gyfnod cyffrous i’r Sherman, ac mae’n fraint cael bod yn rhan ohono.”

Bydd y bartneriaeth a enillodd wobr Olivier rhwng Artist Cyswllt Theatr y Sherman, Gary Owen, a’r cyn-Gyfarwyddwr Artistig Rachel O’Riordan, yn ailuno ar gyfer cynhyrchiad cyntaf y byd o Romeo and Julie (16 Medi – 3 Hydref), a gyd-gomisiynwyd ac a gyd-gynhyrchwyd gyda’r National Theatre. Mae Romeo and Julie wedi’i gosod yng Nghaerdydd heddiw, yn ddrama newydd rymus a doniol wedi’i hysbrydoli gan drasiedi ramantus Shakespeare. Ar ôl taith ar draws Lloegr a chyfres o sioeau yn y National Theatre yn Llundain, bydd Romeo and Julie yn dod yn ôl adref i’r Sherman. Meddai Gary Owen “Ers amser maith, ro’n i wedi bod eisiau ysgrifennu stori am ddyn yn dod yn dad o dan amgylchiadau llawer anoddach na fi, ond sy’n llwyddo, yn rhiant da, ac yn cael ei drawsnewid er gwell gan yr hyn mae e wedi bod drwyddo. Bu i’r awydd i sgriptio drama am dad ifanc, a’r syniad y gall unrhyw stori gael ei hadrodd yn Sblot, yng Nghaerdydd, ddod at ei gilydd yn fy mhen. Mae Romeo and Juliet gan Shakespeare yn stori am gariad ifanc sy’n troi’n drasiedi oherwydd y pwysau roedd y cariadon yn eu hwynebu y tu allan i’w perthynas.  Wel, mae magu babi yn rhoi pwysau ar unrhyw berthynas, waeth pa mor sefydlog. Ac felly, roedd gen i fy nrama am ddyn ifanc, Romeo, oedd yn dad i Niamh, oedd yn bedwar mis oed, yn cwrdd â Julie, merch oedd yn byw rai strydoedd i ffwrdd ac mewn byd hollol wahanol. Hon fydd y bedwaredd drama i mi ei gwneud gyda Rachael.  Mae’n wych i gael gweithio gyda hi eto.  Mae na ymddiriedaeth lwyr rhyngom ni.”

Ym mis Hydref 2020, bydd Theatr y Sherman yn llwyfannu dangosiad cyntaf erioed The Merthyr Stigmatist (2-17 Hydref) gan Lisa Parry mewn cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Uncut. Cyrhaeddodd y ddrama y rhestr fer am Wobr Sgriptio Gwleidyddol Theatr Uncut 2019, yr oedd y Sherman yn bartner iddi. Bydd Emma Callander, Cyd-gyfarwyddwr Artistig Theatr Uncut, yn cyfarwyddo’r ddrama ffyrnig newydd hon lle mae disgybl ysgol o Ferthyr Tudful yn honni fod ganddi’r stigmata, clwyfau Crist. Meddai Lisa Parry “Rydw i’n llawn cyffro yn cyhoeddi y bydd The Merthyr Stigmatist yn cael ei gyd-gynhyrchu gan Theatr y Sherman a Theatr Uncut, yn Stiwdio’r Sherman lle rydw i wedi gweld cymaint o waith sydd wedi fy nghyffwrdd a fy ysbrydoli. Mae’r Sherman wir wedi fy helpu i i ddatblygu fel sgriptwraig dros y blynyddoedd, ac rydw i wrth fy modd o gael fy nghynnwys yn nhymor cyntaf Joe.”

Bydd traddodiad Theatr y Sherman o gyflwyno cynyrchiadau Nadolig prif dŷ syfrdanol dan arweiniad actor a cherddor yn parhau gyda chynhyrchiad newydd o A Christmas Carol gan Gary Owen (27 Tachwedd 2020 – 2 Ionawr 2021) wedi’i gyfarwyddo gan Joe Murphy. Mae Gary wedi ail-edrych ar ei addasiad o stori glasurol Dickens, gan symud y stori i Gaerdydd yn Oes Fictoria, lle mae Ebenezer Scrooge yn dysgu ei bod yn gallu dod o hyd i hapusrwydd mewn trugaredd, caredigrwydd a chariad.

Bydd addasiad Katherine Chandler o’r chwedl glasurol Y Coblynnod a’r Crydd / The Elves and the Shoemaker(6-7 Tachwedd a 30 Tachwedd 2020 – 2 Ionawr 2021) yn cynnig cyflwyniad perffaith i hud y theatr, ac mae’r ddrama’n addas i blant rhwng 3 a 6 oed. Yn unol â thraddodiad y Sherman, bydd sioe Nadolig y Stiwdio yn cael ei pherfformio yn Gymraeg ac yn Saesneg ar wahân. Meddai Katherine Chandler “Roedd hi’n gymaint o bleser cael addasu’r chwedl oesol yma. Alla i ddim aros i’n cynulleidfaoedd gwrdd â Clara’r Crydd a’r Coblynnod doniol, a phrofi’r sioe Nadolig benigamp yma.”

Yn bumed cywaith rhwng Theatr y Sherman a gŵyl ysgrifennu NEW Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae dangosiad cyntaf Ripples (17 – 19 Mawrth) gan Tracy Harris, cyfranogydd yn Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd y Sherman. Caiff y ddrama afaelgar newydd hon, sydd wedi’i gosod mewn canolfan adsefydlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ei chyfarwyddo gan Matthew Holmquist, cyfranogydd yng Ngrŵp Cyfarwyddwyr JMK y Sherman. Bydd Ripples yn cael ei pherfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru cyn symud i’r Gate Theatre yn Llundain. Meddai Tracy Harris “Rydw i wir yn edrych ymlaen at gael bod yn rhan o gywaith y Sherman gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar yr wyl ysgrifennu newydd NEW:2020. Alla i ddim aros i gael gweithio gyda’r cyfoeth o ddoniau sydd yn y Coleg, a gyda’r cyfarwyddwr dawnus Matthew Holmquist. Mae hwn yn gyfle hynod unigryw i sgriptio ar gyfer cast mawr a chydweithio gydag actorion dawnus ifanc. Rydw i’n ddiolchgar iawn i’r Sherman am eu hymrwymiad i ysgrifennu newydd, a’r gefnogaeth amhrisiadwy rydw i wedi’i chael gan Brad Birch ac Ymddiriedolaeth Carne sydd wedi cefnogi Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd y Sherman, sydd wedi fy annog i gymryd mwy o risgiau, cwestiynu pam rydw i’n ysgrifennu, a fy ngorfodi i fynd â fy ysgrifennu i lefel newydd.”

Mae’r rhestr o gynyrchiadau Theatr y Sherman yn gyflawn gyda’r dangosiad cyntaf erioed o Tylwyth (10-13 Mawrth) gan Daf James, cynhyrchiad sydd eisoes wedi’i gyhoeddi ac sy’n gyd-gomisiwn ac yn gyd-gynhyrchiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru, ac a gaiff ei gyfarwyddo gan eu Cyfarwyddwr Artistig Arwel Gruffydd. Mae Tylwyth yn ddrama ffraeth a diddorol sy’n dod â’r cymeriadau poblogaidd o ddrama lwyddiannus Daf, Llwyth yn ôl i’r llwyfan. Gan edrych yn rhyfygus ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae’n sylwebaeth bryfoclyd ar fywyd cyfoes yng Nghymru wrth ddilyn grŵp o ffrindiau hoyw sy’n byw yng Nghaerdydd. Bydd Tylwyth yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn Theatr y Sherman, cyn teithio i leoliadau ledled Cymru.

Mae Theatr Ieuenctid y Sherman yn parhau i ddatblygu gwneuthurwyr theatr y dyfodol. Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn arbennig o dda i Theatr Ieuenctid y Sherman, lle cafwyd cynhyrchiad llwyddiannus o Ageless gan Benjamin Kuffuor ar gyfer gŵyl National Theatre Connections a llwyfaniad hynod boblogaidd ac anorchfygol o The Bangers and Chips Explosion yn ystod yr haf. Bydd Theatr Ieuenctid y Sherman yn adeiladu ar y llwyddiant hwn yn ystod 2020 gyda chynhyrchiad o The It (27-29 Chwe) gan Vivienne Franzmann ym mis Chwefror, a fydd wedyn yn mynd ymlaen i gael ei berfformio yng ngŵyl Connections ym mis Ebrill, a bydd cynhyrchiad arall yn cael ei gyhoeddi’n fuan ar gyfer yr haf. Bydd cynhyrchiad haf blynyddol Sherman Players hefyd yn cael ei gyhoeddi’n fuan, gan ddilyn llwyddiant ‘Tis Pity She’s A Whore yn 2019.

Artistiaid Cyswllt

Mae Artistiaid Cyswllt Theatr y Sherman yn gwneud cyfraniad sylweddol gyda’u harbenigedd a’u cyngor i helpu i gynnal rhagoriaeth artistig y Sherman. Mae Joe Murphy wedi datgelu gwledd newydd o Artistiaid Cyswllt gyda’r actor a’r awdur Kyle Lima, yr awdur a’r cyfansoddwr Seiriol Davies, y cynllunydd Hayley Grindle a’r actor Suzanne Packer yn ymuno a’r tîm. Mae Daf James erbyn hyn yn Awdur Preswyl ac mae Katherine Chandler, Gary Owen a Patricia Logue yn dychwelyd fel Artistiaid Cyswllt. Meddai Daf James: Dwi wrth fy modd i gael y cyfle i ddatblygu fy mherthynas â’r Sherman fel dramodydd preswyl, yn enwedig dan arweiniad a gweledigaeth Joe Murphy. Mae’r Sherman yn mynd o nerth i nerth; dwi’n teimlo’n aruthrol o lwcus i fedru ystyried y theatr hon yn gartref i mi.”

Noddwr Theatr y Sherman

Mae’r Sherman yn falch o gyhoeddi y bydd yr actor chwedlonol o Gymro, Rhys Ifans, yn dod yn Noddwr Theatr y Sherman. Meddai Rhys, a berfformiodd yn Theatr y Sherman yn ddiweddar yng nghynhyrchiad National Theatre Wales a Theatr Royal Court o On Bear Ridge gan Ed Thomas, “Mae’n hyfryd cael gofod fel y Sherman wrth galon y ddinas.” Bydd Rhys yn hyrwyddo’r ymgyrch Mabwysiadu Sedd er mwyn helpu i gefnogi ymdrechion y Sherman fel elusen gofrestredig i gynyddu incwm drwy roddion hael gan ymddiriedolwyr ac unigolion.

Pwerdy Theatr Cymru

Ochr yn ochr â chyhoeddi rhaglen tymor 2020, mae Theatr y Sherman wedi datgelu cyfres o fentrau newydd wedi’u cynllunio i barhau â’i gwaith yn helpu i adeiladu sector theatr bywiog a chynaliadwy yng Nghymru. Yn gyntaf, bydd Joe Murphy yn arwain ar ddymuniad Theatr y Sherman i gynnwys adran lenyddol yn y Sherman, er mwyn cyfoethogi’r wledd o ddramâu o Gymru ymhellach, ac i sicrhau y caiff ystod ehangach o leisiau eu clywed ym myd theatr Cymru. Mae Theatr y Sherman wrthi’n ceisio cefnogaeth i wireddu’r cynllun hwn.

Bydd rhaglen Lleisiau nas Clywir y Sherman ar gyfer sgriptwyr yn sicrhau bod lleisiau nad ydynt yn cael eu clywed yn cael eu clywed, a bod ysgrifennu newydd yng Nghymru yn adlewyrchiad gwell o ystod amrywiol o leisiau Cymru. Bob blwyddyn, bydd Theatr y Sherman yn hyrwyddo lleisiau grwpiau gwahanol. Bydd blwyddyn gyntaf y rhaglen yn ymroddedig i gysylltu, ysbrydoli a grymuso grŵp o sgriptwyr benywaidd. Mae’r grŵp yn agored i unrhyw ddramodydd benywaidd o Gymru neu sy’n byw yng Nghymru.

Bydd ein rhaglen Ty Agored yn golygu y bydd adnoddau Theatr y Sherman ar gael i gymuned greadigol Caerdydd, ac yn galluogi’r gymuned honno i ddefnyddio Theatr y Sherman fel eu cartref.  Bydd gan aelodau yr hawl i dreulio amser neilltuedig gyda staff Theatr y Sherman, gan gynnwys dosbarthiadau meistr a gweithdai i ddatblygu sgiliau penodol.  Bydd aelodau hefyd yn derbyn gostyngiad yng Nghaffi Bar Theatr y Sherman, ac yn gallu cael defnydd o adnoddau eraill megis ystafelloedd ymarfer.  

Cyhoeddwyd heddiw bod Theatr y Sherman yn cynnal partneriaeth gyda BBC Writersroom Cymru ar gyfer Lleisiau Cymru 19/20; grŵp datblygu i awduron gwadd i’w gynnal yn unol â BBC Dramâu Sain Cymru. Yn ystod cyfnod o flwyddyn, bydd y sgriptwyr yn mynychu gweithdai a dosbarthiadau meistr i helpu i ddatblygu eu hysgrifennu ar gyfer y sgrin, y radio a’r theatr, gydag un ohonynt yn cael ei ddarparu gan Joe Murphy. Cymuned greadigol yw Lleisiau Cymru, lle caiff sgriptwyr eu cefnogi a’u meithrin er mwyn creu eu gwaith gorau.

Bydd menter Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu y Sherman, sydd â’r nod o gyflwyno pobl rhwng 15 ac 18 oed (TGAU i Safon Uwch) i ysgrifennu ar gyfer y llwyfan yn parhau yn 2020. Bydd y dramodwyr Branwen Davies a Matt Hartley yn parhau i gefnogi’r cyfranogwyr

Lle i Bawb

Mae Theatr y Sherman wrth galon y gymuned, ac mae’n lle i bawb. Mae Theatr y Sherman yn falch o gyhoeddi mai hi yw Theatr Noddfa gyntaf Cymru. Mae’r statws, a ddyfarnwyd gan elusen Dinas Noddfa, yn cydnabod y Sherman fel rhywle y gall ffoaduriaid a cheiswyr lloches deimlo’n ddiogel, wedi’u croesawu a’u cefnogi. Meddai Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman “Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, drwy ein rhaglen Sherman 5 a’n gwaith gyda gwirfoddolwyr a phartneriaid yn y gymuned, rydyn ni wedi bod yn lwcus o gael dechrau partneriaeth ymgysylltiol a gwerthfawr gyda’r gymuned o ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghaerdydd. Mae’n fraint cael statws Theatr Noddfa, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at y cyfleoedd y bydd yn eu cynnig i ni wrth ddatblygu ein perthnasau ymhellach gyda’r gymuned fywiog hon yn ein dinas.” Meddai David Bacon, Cadeirydd Dinas Noddfa Caerdydd “Mae brwdfrydedd ac ymdrechion y Sherman yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at sawl achlysur lle mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid wedi bod yn aelodau o’r gynulleidfa, yn wirfoddolwyr, yn gyfranogwyr mewn gweithgareddau y tu ôl i’r llwyfan, neu wedi siarad ar y llwyfan. Mae’r theatr hefyd wedi codi ymwybyddiaeth ymhlith cynulleidfa ehangach o brofiadau ceiswyr lloches, a’r hyn maent yn ei gynnig i ni. Gobeithiwn y bydd esiampl y Sherman o gynnig croeso cynnes yn ysbrydoli sefydliadau eraill i’w dilyn, fel y gall Caerdydd ddod yn Ddinas Noddfa wirioneddol.”

Yn 2020, bydd cymuned y Sherman yn dechrau’r ail flwyddyn o ail gyfnod Sherman 5, a wnaed yn bosib diolch i ddyfarniad grant Mwy a Gwell gan Sefydliad Paul Hamlyn i dyfu a datblygu’r rhaglen am flwyddyn arall.

Gwaith cwmnïau gwadd yn 2020

Mae’r Sherman yn parhau i fod yn llwyfan ar gyfer ein cwmnïau cenedlaethol, y sioeau teithio gorau a mwy, gyda rhaglen gref wedi’i churadu o waith cwmnïau gwadd. Yn ystod gwanwyn 2020, bydd Theatr y Sherman yn croesawu cynyrchiadau gan rai o gwmnïau gorau Cymru, gan gynnwys y Frân Wen, a fydd yn dod â’u haddasiad o’r ffenomenon ôl-apocalyptaidd, Llyfr Glas Nebo, gan Manon Steffan Ros wedi’i gyfarwyddo gan Elgan Rhys (10 ac 11 Chwefror). Mae Theatr Iolo’n cyflwyno Muckers gan Caroline Horton (19 Chwefror); cynhyrchiad doniol, hudol a chorfforol ar gyfer plant 7+ oed. Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn gwneud eu hymweliad blynyddol â Theatr y Sherman gyda’u rhaglen gymysg KIN (20 a 21 Mawrth) a’u sesiwn fythol boblogaidd, Discover Dance (21 Mawrth). Bydd Theatr Clwyd, Cynyrchiadau Áine Flanagan a Seiriol Davies yn dod â Milky Peaks, drama gerdd gomedi gampus a beiddgar gan Artist Cyswllt newydd Theatr y Sherman, Seiriol Davies (6-9 Mai).

Bydd platfform Get It While It’s Hot Theatr y Sherman ar gyfer cwmnïau theatr newydd yn ei bedwaredd flwyddyn, ac yn croesawu Nova gyda Winners (11 – 15 Chwefror).

Am un noson yn unig bydd Theatr y Sherman yn croesawu’r seren, La Voix, gyda sioe yn llawn moethusrwydd a chomedi (13 Chwefror), cynyrchiadau Wildchild gyda’r sioe boblogaidd o Ŵyl Caeredin Madame Ovary (20 Mawrth) sydd am brofiad un fenyw o ganser yr ofari, a Jay Rayner, adolygydd bwyd, cerddor a darlledydd gyda’i sioe, My Last Supper: One Meal A Lifetime in the Making (25 Mawrth).

Mae Theatr y Sherman wedi dod â thymor gwych o gomedi at ei gilydd, sy’n cynnwys Count Arthur Strong (7 Chwefror), Tom Rosenthal (28 Chwefror), Suzi Ruffell (13 Mawrth), Mark Thomas (25 Mawrth), Matt Forde (2 Ebrill) a Josie Long (15 Mai

https://www.shermantheatre.co.uk/hafan/