Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Gwefannau a reolir gan Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru yw www.NAWR.cymru a www.NAWR.wales, ac o hyn ymlaen, gwnawn gyfeirio atynt fel ‘Ni’. Wrth gyrchu ein safle, rydych (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau a’n Hamodau.

Cynhelir gwefan Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer eich defnydd chi a’ch gwylio. Mae cyrchu a defnyddio’r safle hwn yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau a’r Amodau hyn, sy’n dod i rym ar y dyddiad yr ydych yn ei ddefnyddio am y tro cyntaf.

Hawlfraint

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru  neu  trydydd parti arall sydd â’r hawlfraint am holl hawliau ein safle yn ogystal â’r dethol a’r trefnu, gan gynnwys y dylunio, y testun, y raffeg a phob deunydd arall sydd ar ein safle.  Rhoddir caniatâd i lwytho i lawr yn electronig, copïo a phrintio rhannau o’n safle i’w defnyddio yn breifat neu ym myd addysg (o fewn ystafell ddosbarth) yn unig ar yr amod na chaiff unrhyw newidiadau eu gwneud i’r deunydd ac eich bod yn cydnabod mai Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru yw’r perchennog.

Gwaherddir yn llym unrhyw ddefnydd arall o’r deunyddiau sydd ar y wefan, gan gynnwys newid, addasu, dosbarthu neu ailgyhoeddi unrhyw ddeunyddiau, heb dderbyn caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu’r deunydd hawlfraint sydd ar y safle hwn yn cynnwys copïo unrhyw ddeunydd sy’n berchen i drydydd parti.    Bydd rhaid derbyn caniatâd deiliad yr hawlfraint os ydych am atgynhyrchu’r math deunydd.

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog defnyddwyr i sefydlu hypergysylltiadau â’r safle hwn. Am wybodaeth bellach ar bolisi hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gweler y cyfarwyddyd a geir ar wefan  Swyddfa Gwybodaeth y Sector Gyhoeddus – www.opsi.gov.uk

Cysylltu â www.NAWR.cymru

Nid ydym yn gwrthwynebu unrhyw gais gennych i greu cysylltau uniongyrchol â’r wybodaeth sydd ar safle NAWR. Er hynny, byddai’n well gennym pe na fyddech yn llwytho ein tudalennau mewn fframiau ar eich gwefan chi.  Dylai tudalennau gwe Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru lwytho i mewn i ffenestr gyfan y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu eich bod yn llwytho ein tudalennau i mewn i fframiau ar eich safle chi.

Drwy gofrestru ar y safle hwn, rydych yn cytuno eich bod am dderbyn cylchlythyr e-bost NAWR.

Bydd rhaid i’r sawl sy’n ymweld â gwefan Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru gofrestru os ydynt am ddefnyddio rhai gwasanaethau – sef cylchlythyrau e-bost a’r cyfeiriadur celfyddydau chwiliadwy. Mae peth o’r wybodaeth yn orfodol – megis eich enw, cyfeiriad e-bost dilys; eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair.  Ni chaiff cofrestru di-enw ei dderbyn.   Rhaid i bob cyfrif cofrestru gynnwys eich enw a chyfeiriad e-bost dilys.  Peidiwch â phortreadu eich hun fel rhywun arall.  Ni chewch gofrestru ar y safle mwy nag unwaith.

Defnyddir yr holl ddata personol a gesglir ar sail cofrestru gwirfoddol y sawl sydd am ddefnyddio gwasanaethau rhyngweithiol Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru dim ond ar gyfer darparu‘r gwasanaethau hynny ar eich cyfer, ac i gysylltu â chi ynglŷn â diweddariadau’r gwasanaethau hynny.  Mae eich enw cyhoeddus penodol i’w weld gan bobl eraill sy’n defnyddio’r safle, ond nid yw eich cyfeiriad e-bost nac unrhyw wybodaeth bersonol arall yn ymddangos.  Mae’r holl fanylion a gyflwynir yn hollol gyfrinachol ac nid ydym yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti.

Rhaid i bob cyflwyniad sy’n ymwneud â phroffiliau artistiaid/ sefydliadau a digwyddiadau neu gyfleoedd ei gymeradwyo gan Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Disgwylir, yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg, bod yr holl gynnwys a gyflwynir yn ddwyieithog. Er hynny, os nad yw hyn yn bosibl, caiff y cynnwys ei feirniadu yn ôl ei deilyngdod. Ni all Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru warantu bod y cysylltiadau â gwefannau allanol yn ddwyieithog.

Drwy gyflwyno cynnwys i wefan y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru rydych yn cytuno i gadw at y rheolau canlynol. Dyluniwyd y rheolau hyn er mwyn sicrhau bod cyfranwyr yn teimlo’n gyfforddus ac yn gyfartal wrth ddefnyddio’r amgylchedd ar-lein.

 1. Perchwch eraill. Gall dadleuon fod yn fywiog ond dylai cymryd rhan fod yn brofiad cadarnhaol i bob cyfranogwr.  Dylai cyfraniadau fod yn gwrtais ac yn chwaethus, nid yn faleisus gyda’r bwriad o achosi sarhad.  Ni ddylid cyfeirio at bersonoliaeth cyfranogwyr neu ddefnyddwyr eraill, ac ni ddylid ymosod ar gymeriad unrhyw unigolyn chwaith.
 2. Cadwch at y testun.  Dylai eich sylwad ymwneud â chwmpas y testun dan sylw. Peidiwch â phostio negeseuon nad ydynt yn ymwneud â‘r drafodaeth fforwm yr ydych yn cyfeirio ati.
 3. Peidiwch ag annog casineb ar sail hil, crefydd, rhyw, cenedligrwydd, rhywioldeb neu unrhyw nodwedd bersonol arall. Peidiwch â rhegi, defnyddio geiriau cas, neu wneud sylwadau anweddus neu frwnt.
 4. Peidiwch â thorri’r gyfraith. Mae hyn yn cynnwys enllib, cydoddef gweithgaredd anghyfreithlon a dirmyg llys (sylwadau a allai effeithio ar ganlyniad achos llys sydd ar y gweill).  Dylech gofio bod yn gyfreithlon gyfrifol am yr hyn yr ydych yn ei ysgrifennu.
 5. Peidiwch â phostio gwybodaeth bersonol – cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill sydd naill ai yn ymwneud â chi neu unigolion eraill.
 6. Peidiwch â “sbamio”. Peidiwch ag ychwanegu’r un cynnwys at fwy nag un fforwm, neu fwy nag unwaith at yr un drafodaeth.
 7. Peidiwch â hysbysebu. Gallwch sôn am gynhyrchion a gwasanaethau perthnasol, dim ond eu bod nhw yn cefnogi eich sylwad. Ni chaniateir hysbysebu na hyrwyddo ac eithrio pan fo’n ymwneud â digwyddiad, cyhoeddiad neu rywbeth tebyg sydd yn uniongyrchol berthnasol i destun y drafodaeth.  Croesewir gwybodaeth sy’n ymwneud â dod o hyd i neu rannu gwybodaeth ac arbenigedd, ond dylid cadw at y ddadl benodol a ddarperir.
 8. Dylai’r holl gysylltau a gyflwynir fod yn addas ar gyfer cynulleidfa gyffredinol, ac ni ddylid cysylltu’r safle â deunydd sy’n anweddus, difenwol neu sy’n annog casineb neu drais.
 9. Peidiwch â phersonadu neb neu ddweud celwydd drwy honni eich bod yn cynrychioli unigolyn neu sefydliad. Peidiwch â chamarwain defnyddwyr eraill drwy gamddefnyddio ein gweithdrefn gofrestru.
 10. Peidiwch â defnyddio iaith arall heblaw’r Saesneg neu’r Gymraeg.
 11. Osgowch fod yn wleidyddol – mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gorff noddedig ac felly, am resymau priodoldeb, ni ddylid cyhoeddi sylwadau a wneir ar gyfer dibenion gwleidyddol.
 12. Byddwch yn gryno – mae defnyddwyr eraill yn fwy tebygol o ddarllen eich cyfraniad os yw’n gryno, ac am y rheswm hwn, nid ydym, fel arfer, yn cyhoeddi erthyglau sy’n fwy na 400-500 o eiriau.
 13. Rydym yn annog dadl fywiog agored, ond penderfyniad Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru yw cyhoeddi neu beidio unrhyw gynnwys a dderbynnir gan y safle hwn.  Ni chaiff unrhyw gynnwys sy’n torri’r rheolau hyn ei gyhoeddi.

Pe bai unrhyw gyfranogwr yn torri’r rheolau uchod, yna caiff ei gyfrif ei atal a’i holl sylwadau eu diddymu.

Caiff unrhyw gyfraniad at y wefan hon ei gymharu yn erbyn y rheolau uchod cyn iddo gael ei gyhoeddi.

Nid ydym yn sensro barn cyfranogwyr.  Caiff pob sylwad ei gyhoeddi oni bai ei fod yn torri’r rheolau uchod neu yn torri deddfau Lloegr a Chymru.

Caiff y wefan ei chymedroli yn weithredol gan staff priodol Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Fel arfer, bydd cymedrolwyr yn cymedroli’r safle rhwng 9yb a 5yp o ddydd Llun tan ddydd Gwener.   Ni chaiff cyfraniadau eu cyhoeddi y tu allan i’r oriau 9yb tan 5yp o ddydd Llun tan ddydd Gwener.

Gallwch ddarllen y fforymau a chyflwyno cynnwys unrhyw bryd (yn ystod yr oriau cyhoeddi, sef 9yb tan 5yp o ddydd Llun tan ddydd Gwener).

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Ni ddylid cymryd rhestru yn arwydd o unrhyw fath o ardystiad. Ni allwn warantu bod y cysylltau hyn yn gweithio bob amser, ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd bob cam o’r cynhyrchu. Byddai’n beth ddoeth pe baech yn rhedeg rhaglen gwrth-firws bob tro ar yr holl ddeunydd a gaiff ei lwytho i lawr o’r rhyngrwyd.  Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, rhwyg neu niwed i’ch data neu i’ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd a ddaeth o wefannau Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Darperir gwefan, gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) ‘fel y maent’ heb wneud unrhyw gynrychiolaeth neu ardystiad a heb unrhyw fath o warant, boed honno wedi cael ei mynegi neu yn ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, cyfaddasrwydd  ar gyfer diben penodol, heb dor-cyfraith, cydnawsedd, sicrwydd a chywirdeb.  Nid ydym yn gwarantu na chaiff y swyddogaethau a geir yn y deunydd sydd ar y safle hwn eu hymyrryd. Ni allwn warantu chwaith nad ydynt yn cynnwys gwallau, y caiff diffygion eu cywiro, na bod y safle hwn a’r gweinydd sy’n ei wneud ar gael ar ein cyfer heb firysau ac yn cynrychioli holl natur ymarferol, cywirdeb a dibynadwyedd y deunyddiau.   Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am unrhyw golled neu niwed, gan gynnwys, heb unrhyw gyfyngiad, colled neu niwed anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, neu unrhyw golled neu niwed sy’n codi oherwydd defnyddio neu fethu defnyddio data, neu enillion, sy’n codi oherwydd, neu sy’n gysylltiedig â defnyddio gwefannau Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Caiff y Telerau a’r Amodau hyn eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â deddfau Lloegr a Chymru.  Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi mewn cysylltiad â’r Telerau a’r Amodau hyn yn amodol ar awdurdodaeth llysoedd Lloegr a Chymru yn unig.

Caiff unrhyw ddata a gesglir drwy’r wefan hon ei drin yn gyfrinachol yn unol ag egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data 1998.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar sut yr ydym yn trin yr hyn yr ydym yn ei ddysgu amdanoch yn ein Polisi Preifatrwydd pan fyddwch yn ymweld â’n safle.