Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru

Eiddo Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru  yw’r wefan hon. Am ein bod ni’n cymryd preifatrwydd pob ymwelydd sy’n ymweld â’r Wefan hon o ddifri, rydym yn egluro yn y polisi preifatrwydd hwn ein safbwynt o ran rhai materion sy’n ymwneud â phreifatrwydd, a’r defnydd a wneir o gwcis arni.

Mae’r polisi hwn yn ymwneud â’r holl ddata a rennir gyda ni gan ymwelydd wrth ddefnyddio’r wefan hon. Mae’n darparu esboniad o’r hyn sy’n digwydd i unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych naill ai’n rhannu gyda ni neu yr ydym ninnau yn ei chasglu oddi wrthych.

Gwybodaeth a gasglwyd

Wrth ddefnyddio’r Wefan, mae’n bosib caiff y data canlynol eu casglu a’u prosesu.

  1. Manylion eich ymweliadau â’r Wefan a’r adnoddau yr ydych yn eu cyrchu gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddata ar draffig, data ar eich lleoliad, ystadegau mewngofnodi ar y we a data cyfathrebu eraill.
  2. Gwybodaeth yr ydych yn ei darparu drwy gwblhau ffurflenni ar ein Gwefan, megis wrth gofrestru ar gyfer derbyn gwybodaeth ar ffurf cylchlythyr, neu wrth gysylltu â ni gan ddefnyddio’r fforymau.
  3. Gwybodaeth a ddarperir ar ein cyfer pan fyddwch yn cyfathrebu â ni am unrhyw reswm.

Defnyddio cwcis

Ar achlysur, mae’n bosib y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau, ac i ddarparu gwybodaeth ystadegol ynglŷn â’r defnydd a wneir o’r Wefan hon.  Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i fesur nifer yr ymwelwyr sy’n ymweld â gwahanol rannau o’r wefan, ac i helpu gwneud y safle yn fwy defnyddiol i ymwelwyr. O bryd i’w gilydd, mae hyn yn cynnwys dadansoddi’r logiau hyn er mwyn mesur y traffig wrth iddo fynd drwy’r gweinyddion, nifer y tudalennau yr ymwelwyd â hwy a lefel y gofyn am dudalennau a thestunau sydd o ddiddordeb. Caiff y logiau hyn eu cadw a’u cynnal yn unol â’r egwyddorion sy’n tanategu’r Ddeddf Gwarchod Data 1988. Ni wnaiff y wybodaeth hon alluogi unrhyw un eich adnabod yn bersonol.   Nid ydym yn defnyddio cwcis i gadw data personol nac i gysylltu gwybodaeth amhersonol a gedwir mewn cwcis gyda data personol sy’n ymwneud ag unigolion penodol.

Mae gan bob cyfrifiadur y gallu i wrthod cwcis. Gellir gwneud hyn drwy ysgogi’r gosodiadau ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod cwcis. Sylwer: pe baech yn dewis gwrthod cwcis, mae’n bosib na fyddwch yn gallu cael at rannau penodol o’n Gwefan.

Ymwelwch â http://www.aboutcookies.org/ i ddarganfod mwy am reoli cwcis.

Dewis yr Ymwelydd

Mae cofrestru ar safle NAWR yn opsiynol. Pe baech yn dewis hyd yn oed peidio â chofrestru na darparu gwybodaeth bersonol, gallwch barhau i ddefnyddio gwefan Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru, ond ni fyddwch yn gallu defnyddio’r mannau sy’n agored i Aelodau yn unig.

Defnyddio data personol

Defnyddir y wybodaeth yr ydym yn ei chasglu a’i chadw amdanoch  i’n galluogi i ddarparu ein gwasanaethau ar eich cyfer. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’r diben canlynol:

I’ch cynnwys ar ein rhestr bostio (rhestri postio) gan ddefnyddio’r wybodaeth a roddwyd i ni gennych wrth gofrestru. Wrth gofrestru ar y wefan hon, rydych yn cytuno i fod yn rhan o Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru – rhwydwaith o artistiaid, gweithwyr proffesiynol byd addysg ac eraill sydd â diddordeb. Unwaith y byddwch wedi cofrestru fel artist neu sefydliad celf, cewch eich rhoi ar gronfa ddata y gall aelodau eraill y safle ei defnyddio. Mae’r gronfa ddata hon yn darparu eich manylion cyswllt ar gyfer gweithwyr proffesiynol byd addysg, rhag ofn bod ganddynt waith ar gael sy’n addas ar gyfer eich set chi o sgiliau.

Caiff yr holl fanylion personol sy’n ymwneud â’r rhestr bostio hon eu cadw yn ddiogel yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998. Ni fydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru yn datgelu data personol i sefydliadau trydydd parti ac awdurdodau heblaw bod hi’n ofynnol arnynt gan y gyfraith neu ryw reoliad arall i wneud hynny.

Cadw data personol

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi gweithredu technolegau a pholisïau diogelwch er mwyn diogelu data stôr personol y defnyddwyr rhag cyrchu anawdurdodedig, camddefnyddio, newid, dinistrio anghyfreithlon neu drwy ddamwain a cholled ddamweiniol, a gwnawn barhau i wella ein gweithdrefnau diogelwch wrth i dechnoleg newydd ddod ar gael.

Nid yw trosglwyddo gwybodaeth gan ddefnyddio’r rhyngrwyd yn hollol ddiogel, ac felly, ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth a gaiff ei hanfon atom. Am hyn, mae trosglwyddo’r math data yn hollol ar eich menter chi eich hun.  Pa bryd bynnag yr ydym wedi darparu ar eich cyfer (neu yr ydych chithau wedi dewis) cyfrinair er mwyn cael at rannau penodol o’n safle, chi sydd yn gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwnnw yn gyfrinachol.

Cyrchu Data Personol

Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi gyrchu’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Sylwer: mae’n bosib y bydd rhaid i chi dalu ffi o £10 am unrhyw gais am wybodaeth er mwyn talu am gostau darparu’r wybodaeth yn unol â’ch cais.   O ran y Ddeddf Gwarchod Data, ein rheolwr data yw Paul Osborne a gallwch gysylltu ag ef gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost mailto:paul.osborne@uwtsd.ac.uk

Gallwch ofyn unrhyw bryd i ni ddileu neu gywiro gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn ein cofnodion.

Cysylltau â thrydydd parti

Mae’n bosib y gwnewch ddod o hyd i gysylltau trydydd parti ar ein Gwefan. Dylai’r gwefannau hyn gael eu polisïau preifatrwydd eu hunain a dylech wirio hyn. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu polisïau oherwydd nid oes gennym reolaeth drostynt.

Cymorth ynglŷn â Phreifatrwydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein datganiad preifatrwydd neu rydych am wneud cais am gyrchu eich data personol, yna cysylltwch â paul.osborne@uwtsd.co.uk