Dysgu Creadigol

Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau

Mae Dysgu Creadgol Drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu I Gymru yn nodi ystod o gyfleoedd newyss I blant a phobl ifainc ledled Cymru.
Wrth wraidd y gweithgaredd hwn fydd dysgu am y celfyddydau a diwylliant, cymryd rhan yn y celfyddydau a datblygu sgiliau creadigol ar draws y cwricwlwm.

Beth yw Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau?

  • Defnyddio’r celfyddydau fel arf addysgu er mwyn gwella perfformiad a chyrhaeddiad myfyrwyr ar draws y cwricwlwm.
  • Ymweld â lleoliadau ar gyfer celf neu weithio gydag ymarferwyr y celfyddydau er mwyn cyfoethogi gwybodaeth a dealltwriaeth o bwnc penodol.

Yn 2014, cytunodd Llywodraeth Cymru i bob un o ddeuddeg argymhelliad adroddiad yr Athro Dai Smith ar arolygiad Y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru (2013).Yn ei adroddiad, gwnaeth yr Athro Dai Smith ddatgan:

“Mae ymchwil ac astudiaethau yn y D.U. a’r Iwerddon  yn amlygu rôl hanfodol diwylliant a chreadigedd o ran darparu addysg sydd ar y cyfan yn fwy gorffenedig ac sy’n datblygu rhinweddau creadigol ac entrepreneuraidd, a hyder a setiau ehangach o sgiliau yn y dysgwr” 

Gwnaeth hefyd ddatgan:

“Mewn nifer o achosion, mae’r ymchwil a gaiff ei ddyfynnu mewn astudiaethau hefyd yn amlygu darganfyddiadau mwy penodol ynglŷn â gwelliannau mewn llythrennedd a rhifedd ac yn eu cydberthyn i gyfranogiad dysgwyr mewn rhai mathau o gelfyddyd”.

Dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis:

“Mae gan y Celfyddydau’r potensial i ddal dychymyg unigolyn ifanc a rhyddhau ei greadigedd. Rwyf am i bob dysgwr ar draws Cymru, pa beth bynnag yw ei gefndir neu ei amgylchiadau personol, i gael mynediad at gelfyddydau a phrofiadau creadigol o safon uchel”.

Beth yw’r Cynllun?

Y mae 2 linyn i’r cynllun.

  • Y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol
  • Y Rhaglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan

Y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol                                                                                                                         Menter i wella ysgolion yw’r cynllun hwn, er mwyn creu rhaglenni pwrpasol ar gyfer gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu.  Bydd gan Ysgol Greadigol Arweiniol fynediad at bobl greadigol, sgiliau ac adnoddau i’w chefnogi ac i fynd i’r afael ag unrhyw heriau dysgu penodol sydd yn ei hwynebu.

Darganfyddwch fwy: Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Y Rhaglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan

Gwnaiff hon ddarparu cymorth ymarferol gan artistiaid a sefydliadau creadigol a wnaiff ymweld â’r ysgolion er mwyn cyflenwi addysgu ar draws y cwricwlwm. Caiff ei chyflwyno gan ddefnyddio’r Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol.

Mae’r pedwar Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol yn gwasanaethu’r un ardaloedd â’r Consortia Addysg Rhanbarthol sydd eisoes yn bodoli. Maent yn gweithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol  a rhanddeiliaid o’r sectorau addysg a chelfyddydau, a’r sectorau creadigol, diwylliannol a threftadaeth i gynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd o ran y celfyddydau mewn ysgolion.

Maent yn gwneud hyn drwy bontio rhwng y sector addysg ac ymarferwyr y celfyddydau; darparwyr a sefydliadau celf, diwylliant a threftadaeth, megis amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau,

Sut gallaf fod yn rhan ohono?

Athrawon

Os ydych yn athro, yn bennaeth ysgol neu yn gynorthwyydd addysgu, gallwch ddod o hyd i ymarferwyr y celfyddydau a sefydliadau creadigol drwy gofrestru ar y wefan hon a chwilio amdanynt yn ein cronfa ddata.

Ymarferwyr y Celfyddydau

Gallwch gofrestru ar y wefan hon a dangos eich sgiliau a’ch profiad er mwyn bod darparwyr addysg yn gallu cysylltu â chi i weithio gyda nhw.

Cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc

Mae’r Rhaglen Addysg hefyd yn annog ysgolion i ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc cyfleoedd i fynd un cam yn bellach yn eu harchwiliad o brofiadau diwylliannol a chelf drwy’r Grantiau Dysgu Creadigol.  Mae’n cynnwys dau linyn.

  • Ewch i Weld
  • Cydweithio Creadigol

Ewch i Weld

Mae’r cynllun hwn yn annog ysgolion i fynd â phobl ifanc i weithgareddau celf a chreadigol. Gall yr ysgol wneud cais am hyd at £1,000 er mwyn helpu talu am gludiant a chostau mynediad: Ewch i Weld 

Cydweithio Creadigol

Mae’r cynllun hwn yn galluogi ysgolion a sefydliadau celf, diwylliant a threftadaeth i gydweithio er mwyn cyflwyno prosiectau unigryw ac arloesol.  Gall ysgolion wneud cais am hyd at £25,000: Cydweithio Creadigol

Darganfyddwch fwy: Rhaglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan

Adnoddau Cysylltiol

Y Parth Dysgu Creadigol

Mae’r Parth Dysgu Creadigol yn borth rhyngweithiol ar gyfer annog cydweithio rhwng addysg a’r celfyddydau a’r sectorau celf, diwylliant a threftadaeth.  Mae hefyd yn cynnal adnoddau digidol ar gyfer yr ystafell ddosbarth a hyfforddiant athrawon, yn ogystal ag astudiaethau achos, y newyddion diweddaraf a digwyddiadau sydd ar y gweill.