Peak

Sefydliad celfyddydol yw Peak a leolir ym Mynydd Du gan weithio’n greadigol ag artistiaid proffesiynol a chymunedau ac ymateb i’r amgylchedd gwledig,

Cyfoethogi bywydau’r bobl yn ein cymunedau gwledig lleol a chymunedau ôl-ddiwydiannol yw’n cenhadaeth drwy gyfranogiad ystyrlon mewn celf a diwylliant o ansawdd uchel, sy’n hygyrch i bawb, ond yn enwedig i’r rheini â’r lleiaf o gyfleoedd.

Rydym wedi ein lleoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gweithiwn ledled y tirlun gwarchodedig hwn a’r ardal amgylchynol sef Canolbarth a De-ddwyrain Cymru a’r gororau. Cafodd y sefydliad ei sefydlu fel elusen ym 1992 o dan ei enw gwreiddiol, Arts Alive. Mae rhaglen artistig Peak yn cynnwys aml-ddisgyblaethau celf gan roi pwyslais ar y celfyddydau gweledol a chymhwysol, cyfryngau digidol a llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.

Mae Criw Celf Powys yn brosiect celf weledol i bobl ifanc sydd â diddordeb arbennig a thalent mewn celf. Mae’r prosiect yn hybu sgiliau artistig a gwybodaeth myfyrwyr ac yn annog gyrfâu creadigol. Rydym yn cyflwyno myfyrwyr i artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr proffesiynol, drwy weithdai ysbrydoledig, ymweliadau â stiwdios ac arielau, gan archwilio gwahanol ymagweddau at gelf a dylunio.

Mae’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol yn cyfrannu £84 biliwn y flwyddyn i economi’r DU, ac mae 1 o bob 11 swydd yn y DU oddi fewn i’r diwydiannau creadigol. Mae Criw Celf yn cynnig mewnwelediad gwerthfawr i bobl ifanc ynghylch sut beth ydyw gweithio yn y diwydiannau celfyddydol a chreadigol mewn gwirionedd. Mae hefyd yn helpu pobl ifanc i adeiladu portffolio amhrisiadwy o waith a grëwyd y tu allan i amgylchedd addysgiadol.

‘Mae cael mynediad at gelf a gweithio â phobl mewn diwydiant y tu allan i’r ysgol yn gosod popeth yn ei gyd-destun’
Kayleigh Hughes, Pennaeth Celf, Ysgol Uwchradd Gwernyfed.

‘Mae’n beth da treulio’r holl amser yma’n cydweithio fel grŵp. Rwyf wedi magu rhagor o hyder wrth siarad am gelf ag eraill.’
Jonathon, 13, cyfranogwr Criw Celf

“Mae wedi gwneud gwahaniaeth achos rwy’ wirioneddol am wneud TGAU Celf bellach. Rwy’n meddwl y gallaf weld fy hun yn cael gyrfa mewn celf”
Ceri, 11, cyfranogwr Criw Celf

Yn ystod 2017/18 cymerodd gyfranogwyr ran mewn gweithdai a oedd yn cynnwys tynnu llun, paentio, cerameg, technoleg drôn, cerflunio, celf cymdeithasol-ymgysylltiol, celf tir, ffilm a ffotograffiaeth.

Mae Peak yn cyflenwi Criw Celf De Powys mewn dau grŵp:
-11-15 oed yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror. Cwrs dwys pedwar dydd sy’n cynnwys gweithdai ac ymweliad ag oriel bwysig.
-15-19 oed yn ystod Gwyliau’r Haf. Cwrs pum niwrnod yn cynnwys gweithdai, ymweld â stiwdio ac artistiaid preswyl, ymweld â sefydliad AU/Prifysgol ac ymweld ag oriel bwysig.

£35 y myfyriwr am y cwrs cyfan. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Caiff yr holl ddeunyddiau celf eu darparu a chaiff trafnidiaeth y gwibdeithiau i arddangosfeydd eu cynnwys. Gofynnwn fod yr holl gyfranogwyr sydd am gymryd rhan yn ymrwymo i’r holl sesiynau gweithdy yn eu grŵp oedran er mwyn cael y gorau o’r prosiect. Gellir gostwng ffioedd cyrsiau ar gyfer y cyfranogwyr hynny na all dalu heb dynnu sylw at y peth.

Ar ddiwedd y cwrs bydd gan bob grŵp ddigwyddiad dathlu ac arddangosfa dros dro. Mae gan gyfranogwyr ein prosiect newydd Criw Celf gyfleoedd pellach i gymryd rhan ar draws ein rhaglen artistig.

Mae Peak yn rheoli’r rhaglen o Dde Powys, a chaiff ei gomisiynu a’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys fel rhan o fenter cenedlaethol Criw Celf.

Er mwyn darganfod rhagor am ein rhaglen Criw Celf neu i gofrestru, cysylltwch:

Rachel Dunlop
Rheolwr Cyfranogi
Peak
E: rachel@peak.cymru
Ff: 01873 811579
www.peak.cymru