Coleg Sir Gar

Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr

Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin wedi bod yn darparu Addysg Gelf ers 1854, fel un o’r Ysgolion Celf cyntaf i gael eu sefydlu ym Mhrydain yn dilyn yr Arddangosfa Fawr yn y Palas Grisial yn Llundain. Byth ers hynny mae’r Ysgol wedi bod yn datblygu’n barhaus, wrth ymateb i ddatblygiadau cymdeithasol, creadigol a diwylliannol ac anghenion newidiol ei myfyrwyr, y diwydiant a’r gymuned ehangach. Mae ein treftadaeth yn bwysig i ni ac mae hyn yn dylanwadu ar ethos ein Hysgol.

Mae’r Ysgol yn gymuned gyfeillgar, ddynamig a chreadigol sydd ag awyrgylch ‘Ysgol Gelf’ go iawn; ac sydd yn adnabyddus am ei diwylliant cynhwysol a’i pholisi drws agored ar draws adrannau. Rydym yn adnabod ein myfyrwyr ac yn ymdrechu i ddatblygu eu hunigoliaeth. Mae ein dull yn un cytbwys, gan ein bod yn cefnogi myfyrwyr wrth eu herio ar yr un pryd. Caiff ein henw da cenedlaethol am ddysgu ac addysgu seiliedig ar sgiliau ei danategu gan drylwyredd academaidd a phwyslais ar gyflogadwyedd; datblygu ymarferwyr gwybodus, hynod fedrus ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi ein lleoli yn un o siroedd harddaf Cymru ac mae gennym lu o gysylltiadau ym myd celf a dylunio; mae gennym gysylltiadau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol trwy brosiectau byw, digwyddiadau, cystadlaethau, ymweliadau addysgol, alumni a chysylltiadau â diwydiant. Caiff ein graddau Celf a Dylunio eu dilysu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r coleg yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn celf a dylunio a chael profiad o’r maes hwn mewn amgylchedd creadigol pwrpasol, gan gynnig rhaglenni o lefel 1 -6. Yn y gweithdai bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau ymarferol ac yn dod yn ymwybodol o’r cyfleoedd addysgol a gyrfaol cyffrous sydd ar gael yn y diwydiannau creadigol.

Ynghylch y Portffolio a Chodi’r Bar yn Ysgol Gelf Caerfyrddin 

Bydd Ysgol Gelf Caerfyrddin yn cyflwyno Portffolio a Chodi’r Bar i ddysgwyr o ar draws ardal Sir Gaerfyrddin o fis Medi 2017 ymlaen.

Anelir Portffolio at ddysgwyr ym mlynyddoedd ysgol 10 & 11  (TGAU)

Fel rhan o’r Portffolio gwahoddir y dysgwyr i:

Fynychu 5 Dosbarth Meistr yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Campws Heol Ffynnon Job yn cynnwys (Lluniadu/Peintio, Printio Traddodiadol, Ffotograffiaeth, Cerflunio Metel 3D, Digidol/Graffeg)

Cymryd rhan mewn ymweliad addysgol

Arddangos gwaith mewn arddangosfa gyhoeddus ddiwedd y flwyddyn.

Anelir Codi’r Bar at ddysgwyr ym mlynyddoedd ysgol 12 & 13 (Lefel UG a Safon Uwch)

Fel rhan o Godi’r Bar gwahoddir y dysgwyr i:

Fynychu 5 Dosbarth Meistr yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Campws Heol Ffynnon Job

(Yn cynnwys: Lluniadu Bywyd Llonydd neu Luniadu’r Byw, Peintio, Gemwaith, Cerameg, Printiau a Phatrymau Arwyneb)

Cymryd rhan mewn ymweliad addysgol

Arddangos gwaith mewn arddangosfa gyhoeddus ddiwedd y flwyddyn.

Sut i wneud cais

Am fwy o wybodaeth am y prosiectau Portffolio a Chodi’r Bar yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, gan gynnwys y broses ymgeisio a recriwtio cysylltwch â:

Saron Jones – Hughes (Darlithydd a Chydlynydd Prosiect mewn Celf a Dylunio)

Saron.Jones-Hughes@Colegsirgar.ac.uk

Rhaid derbyn ceisiadau yn electronig erbyn 4pm ddydd Gwener 22 Medi 2017