Canolfan y Celfyddydau

Prosiect ar gyfer pobl ifanc 12-18 oed sy’n ddawnus ac yn dalentog ym maes y celfyddydau gweledol yw Criw Celf Ceredigion. Mae’n rhan o fenter genedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru. Daw’r cyfranogwyr at ei gilydd tua phum gwaith y flwyddyn i weithio gydag artistiaid proffesiynol ac i ymweld ag arddangosfeydd, adrannau celfyddydau cain prifysgolion a stiwdios artistiaid. Rheolir Criw Celf Ceredigion gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth mewn cydweithrediad ag Oriel Davies, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Powys a Chyngor Celfyddydau Cymru. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw’r ganolfan gelf fwyaf yng Nghymru ac fe’i cydnabyddir fel ‘banerlong genedlaethol ar gyfer y celfyddydau’. Mae’n cynnig rhaglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws yr holl ffurfiau celfyddydol yn cynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, y cyfryngau newydd, a’r celfyddydau cymunedol ac fe’i cydnabyddir fel canolfan genedlalethol ar gyfer datblygu’r celfyddydau.

Gweithdy Celf Cydweithrediadol – 2il Tachwedd 2017 – o dan arweiniad Amy Sterly:
Cynhaliwyd gweithdy cydweithrediadol undydd ym mis Tachwedd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Gosodwyd aelodau’r Criw Celf mewn tri grŵp ar hap a rhoddwyd sialens iddynt – i ddyfeisio a chreu thema ‘Danddwr’ i’w harddangos mewn tri lleoliad arddangos gwahanol. Darparwyd ar eu cyfer amrediad o adnoddau ailgylchu megis cardbord, poteli plastig, ffabrig, paent, pren, weiren, cortyn, gynnau glud, tâp a rhagor. Gofynnwyd iddynt drefnu eu gwaith i ffitio’r lleoliad a glustnodwyd ar eu cyfer. Arddangoswyd y gwaith celf yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y mannau arddangos priodol am dair wythnos.

Bwriad y gweithdy oedd i annog cydweithredu, dyfeisgarwch, cymryd risgiau a chreadigedd, yn y gobaith hefyd y byddai gweithio ar y cyd yn arwain at wneud ffrindiau, magu hyder a chyflawni canlyniadau creadigol annisgwyl.

Creu Cydosodiadau, ffotograffiaeth ac arlunio o dan arweiniad Anna Evans
Ar yr 11eg a’r 25ain Tachwedd 2017(wedi eu rhannu’n ddau grŵp), cafodd aelodau’r Criw Celf gyfle gwych i chwilota yng nghasgliadau Amgueddfa Ceredigion a rhoi at ei gilydd eu cydosodiadau eu hunain ac wedyn eu ffotograffu. Bydd y ffotograffau ar gael iddynt i ddefnyddio yn eu portffolios.

 

 

 

Sesiwn Gyrfaoedd a Pharti Nadolig y Criw Celf Dydd Sadwrn16eg Rhagfyr 2017:  11am-3.30pm

Lleoliad: Oriel Davies, Y Drenwydd

Cafwyd anerchiadau gyda sleidiau gan yr artistiaid Catrin Webster, Sophie Kumar-Taylor a Louise Hobson, a gweithdai byrion hwyliog, ac hefyd fe ystyriwyd y gwahanol ffyrdd y mae artistiaid yn byw ac yn gweithio yn yr unfed ganrif ar hugain. Trefnwyd yr achlysur ar y cyd ar gyfer aelodau Criw Celf Oriel Davies a Chriw Celf Ceredigion, gan roi i’r cyfranogwyr y cyfle i gyfarfod â phobl ifanc o’r un meddylfryd! Darparwyd Bwffe Nadolig a chafwyd cyfle i edrych ar yr arddangosfeydd cyfredol.

 

Gweithdai a gynhelir yn 2018:

Gweithdy Portreadu o dan arweiniad yr artist Ellie Young yn Oriel Mwldan, Aberteifi
Dydd Sadwrn 24ain Chwefror 2018: 10.30am-3.30pm
Trefnir cludiant i Oriel Mwldan, Aberteifi o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth.
Amcanion: Deall cyfleu tebygrwydd, defnyddio gwahanol ddeunyddiau, gwaith tȋm, cydweithredu creadigol, deall canfyddiad a gwahaniaeth canfyddiad. Defnyddio deunyddiau a syniadau i gyfleu hunaniaeth.

Ymweliad ag Adran Gelfyddydau Cain Prifysgol Aberystwyth o dan arweiniad Andrew Baldwin
Dydd Sadwrn 17eg Mawrth 2018: 10am-3pm (i’w gadarnhau)
Dyma gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai celf mewn adran gelfyddydau cain prifysgol – i weld beth y mae prifysgolion yn cynnig a manteisio ar y cyfle i roi cynnig ar offer a dulliau newydd gyda chyngor arbenigol. A chewch fynd â’ch holl waith celf adre’ gyda chi!

Sut i wneud cais i gymryd rhan yng Nghriw Celf Ceredigion:
Mae rhaglen y Criw Celf yn rhedeg o fis Hydref i fis Mawrth bob blwyddyn (gan osgoi amseroedd adolygu ac arholiad allweddol). Cynhelir y gweithgareddau ar ddydd Sadwrn neu yn ystod gwyliau ysgol.

I wneud cais, gofynnir i artistiaid ifanc talentog a brwdfrydig gyflwyno ffurflen gais ynghyd â delweddau o’u gwaith. Ffoniwch neu e-bostiwch i dderbyn ffurflen os gwelwch yn dda (gweler y manylion isod).

Mae Criw Celf Ceredigion yn cynnig 20 o lefydd. Os ydych yn llwyddiannus gofynnir i chi dalu ffi o £30 sy’n talu am yr holl weithgareddau yn cynnwys deunyddiau celf a theithiau. Fel arfer trefnir tua 5 gweithgaredd neu fwy bob blwyddyn.

Noder: Cewch le am ddim os ydych yn derbyn prydau ysgol rhad. Croesewir artistiaid ifanc talentog 12-18 oed o bob cefndir. Gofynnwch i siarad gyda Rachael Taylor, Cydlynydd ein Criw Celf, pe hoffech drafod unrhyw agwedd o’r prosiect.

Am ragor o fanylion neu i dderbyn ffurflen gais e-bostiwch rmt@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 21 63.
Neu, siaredwch gyda’ch Athro Celf yn yr Ysgol Uwchradd a gofynnwch i gael eich enwebu ar gyfer Criw Celf Ceredigion.

Criw Celf Ceredigion
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DE

www.aberystwythartscentre.co.uk

Cyswllt: Rachael Taylor
rmt@aber.ac.uk
01970 622163

Ffurflen Gofrestru – Registration form Criw Celf (Ceredigion)

Hwb - Dysgu Creadigol