Crefftau Dylunio i’r Dyfodol

Yn hanesyddol, datrys problemau oedd y cymhelliad gwreiddiol am lawer o Grefftau, er enghraifft, “mae angen llestr arnaf i roi bwyd ynddo “. Am fod pawb yn wynebu’r un problemau, mae gennym lawer o wahanol ddatrysiadau. Mae gan Grefft Gyfoes fwy o wahanol gymhelliannau, sy’n amrywio o’r iwtilitaraidd hyd at hunanfynegiant, ond mae’r edau gyffredin o ddatrys problemau a’r dulliau a’r canlyniadau unigryw yn parhau’r un peth.

Mae amrywiaeth ymarfer Crefftau yn sicrhau bod Crefft yn parhau’n fyw ac yn berthnasol mewn cymdeithas gyfoes. Mae’n darparu digon o le ar gyfer hunanfynegiant; datganiad o greadigedd mewn cymdeithas a gaiff ei dominyddu gan fasgynhyrchu.

Mae ein cwrs Crefftau Dylunio a gynhelir yng Ngholeg Celf Abertawe yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio’r etifeddiaeth gyfoethog hon  ac i ddatblygu sgiliau creu a dylunio cadarn sydd wedi’u tanategu gan astudiaethau cyd-destunol a damcaniaethol; Mae gan ein gweithdai amrywiaeth wych o offer arbenigol ar gyfer gwaith gwydr, cerameg a gemwaith, a chânt eu cefnogi gan ystod gynhwysfawr o weithdai cyffredinol a digidol.

Yng Ngholeg Celf Abertawe, rydym yn gwerthfawrogi ac yn parhau i gadw’r sgiliau a phrosesau traddodiadol o wneud crefftau.  Rydym hefyd yn manteisio ar y gorau sydd gan ymchwil a thechnoleg ei gynnig.  Cyflwynir myfyrwyr i ddylunio drwy ddefnyddio’r feddalwedd 2D a 3D CAD ddiweddaraf,  a chânt fynediad at lu o offer, gan gynnwys set o beiriannau torri â laser, argraffwyr 3D a pheiriant torri â jet dŵr (sy’n gallu torri popeth o bapur, hyd at ddalen o ditaniwm, 160mm o drwch).

Mae gan y DU enw byd-eang da am Grefft a Dylunio creadigol ac arloesol, ac mae galw mawr am raddedigion o’r sectorau hyn ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau. Fel y dywedodd erthygl mewn papur newydd diweddar, sef y ‘Guardian’, “mae cwmnïau, sy’n amrywio o Adidas hyd at Ikea, wedi sefydlu unedau dylunio ar sail y model arloesi crefft”.

Er mwyn rhoi i’n graddedigion y cychwyn gorau posibl, mae entrepreneuriaeth wedi’i hymgorffori yn y cwrs, ynghyd â thrafodaethau eang ar yr amrywiol ymagweddau at ddatblygu a chynnal ymarfer creadigol, yn ogystal â darganfod llwybrau sy’n arwain at waith, o fewn y sector uniongyrchol a thu hwnt.  Caiff ei gyfoethogi gan ddarlithoedd a gynhelir yn rheolaidd ac a gyflwynir gan wneuthurwyr wrth eu gwaith ac unigolion proffesiynol cysylltiedig sy’n ymweld â’r adran.

Bydd gan fyfyrwyr sy’n graddio ar y Cwrs Crefftau Dylunio sgiliau creu cryfion y gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith. Mae gyrfaoedd yn y maes hwn yn cynnwys:

Crefft annibynnol neu gydweithredol, artist, gwneuthurwr, dylunio gemwaith, artist gwydr neu ddylunydd cerameg, dylunio arddangosfeydd ac atgyweirio a chadwraeth ….yn ogystal â’r gyrfaoedd ehangach sy’n gysylltiedig â chynhyrchu, gwybodaeth o’r deunydd ac adeiladu.

Mae’r cwrs Crefftau Dylunio  yn adlewyrchu dyheadau sefydliadau diwylliannol, megis y Cynghorau Crefftau a Chelfyddydau, yn ogystal â pholisi’r Undeb Ewropeaidd.

Mae addysg ym maes crefftau yn datblygu creadigedd, dyfeisgarwch, datrys problemau a deallusrwydd ymarferol. Mae hefyd yn cynhyrchu gwneuthurwyr y dyfodol.

Ar hyn o bryd, mae crefft yn cyfrannu £3.4 biliwn at yr economi, ac mae dros 150,000 o bobl ar draws y DU yn defnyddio sgiliau crefft mewn nifer o ddiwydiannau, gan gynnwys y diwydiant ffasiwn, ffilm, meddygaeth a pheirianneg.    [Y Cyngor Crefftau: Maniffesto Addysg ar gyfer Crefft a Chreu]

Mae erthygl ddiweddar gan NSEAD yn trafod “Ym mywyd, mae ‘gwybod sut’ yr un mor bwysig â ‘gwybod bod’. Mae celf , crefft a dylunio yn cyflwyno cyfranogwyr i ystod o sgiliau deallusol ac ymarferol. Mae’n galluogi dysgwyr i ddefnyddio ac i ddeall  nodweddion amrywiaeth eang o offer, peiriannau, deunyddiau a systemau. Mae’n rhoi cyfleoedd cyson i blant, pobl ifanc a dysgwyr gydol oes i feddwl yn ddychmygus ac yn greadigol, ac i ddatblygu hyder mewn pynciau eraill, yn ogystal â sgiliau byw”.

Gan sicrhau’r cydbwysedd sensitif a geir rhwng gwneud â llaw a defnyddio technoleg ddigidol yn benodol ar gyfer creu deunydd, mae’r cwrs hwn yn cynnig dysgu materol, technegol a chreadigol cadarn er mwyn bod pobl ifanc yn gallu dylunio a chreu ar gyfer y dyfodol.

Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan gyd-addysgwyr, ac i rannu ein brwdfrydedd dros Ddylunio a Chrefft. Felly, cysylltwch  â’n Cyfarwyddwr Rhaglen, Cath Brown, os hoffech ddarganfod mwy.

catherine.brown@uwtsd.ac.uk

https://www.uwtsd.ac.uk/face/architecture-built-environments

Hwb - Dysgu Creadigol